NE ARAMIŞTINIZ ?

Anayasa Mahkemesi 27 Eylül'de Aile Hekimliği Kanununu görüşecek .

23 Eylül 2012

 Anayasa Mahkemesinin 27 Eylül perşembe günündeki gündemi:  

 
4.7.2012 günlü, 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:
 
1-1.maddesiyle24.4.1930 günlü, 1593sayılıUmumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 153. maddesine eklenen “Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması hâlinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir.” biçimindeki fıkranın,
 
2- 7. maddesiyle 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 1. maddesine eklenen fıkranın,
 
3- 8. maddesiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin,
 
4- 12. maddesiyle 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinin beşinci fıkrasının sonuna eklenen cümle ile aynı maddenin sonuna eklenen fıkraların,
 
5- 13. maddesiyle 5258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “kaydı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde”ibaresinin,
 
6- 16. maddesiyle 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 33. maddesinin;
 
     a- Değiştirilen (5) numaralı fıkrasının,
 
     b- Eklenen (7) ve (8) numaralı fıkralarının,
 
7- 23. maddesiyle 25.2.1954 günlü, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’na eklenen Geçici Madde 3’ün ikinci fıkrasının,  
iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.