NE ARAMIŞTINIZ ?

COVİD-19 KORUYUCU EKİPMAN TESİSİ DİLEKÇE

5 Mart 2020

ANKAHED Dernek hukuk komisyonumuz üyelerince (Uzm. Dr. Cem Bilgiç, Dr.İlker Demir ve Dr. M.Arif Çalık ) hazırlanan aşağıdaki dilekçeyi Ankara daki tüm aile hekimlerinin İl Müdürlüğü ne ulaştırmaları için sosyal medya ve haberleşme gruplarında yayınladık.
Lütfen ilgili dilekçeyi İl Sağlık Müdürlüğüne iletelim. .


ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Aile Hekimliği Birimi)

İlinizde Aile Hekimi olarak görev yapmaktayım. 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler gereğince verilmesi gereken hizmetleri Müdürlüğünüz yerine getirmektedir. İlgili kanunun İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ana başlıklı İşverenin genel yükümlülüğü başlıklı “MADDE 4 –(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar” ayrıca aynı kanunun “Madde 4-.(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.” Dediğinden;

Bu kapsamda İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermiş olduğunuz aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları için mesleki risk olan COVID-19 açısından koruyucu ekipmanların temin edilerek tarafıma ulaştırılması açısından;

Gereğini arz ederim.

Dr ………………………………..

06……….. Nolu Birim Aile Hekimi Yukarıda yayınladığımız dilekçe ile beraber şu aşağıdaki 2. dilekçeninde İl Müdürlüğüne yollanmasınıda tüm aile hekimlerine tavsiye ediyoruz.

................................................

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi)

Dünyada bir çok ülkede COVID-19 vakalarının görülmesi üzerine Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkılarıyla “2019-nCoV Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi” ve “2019-nCoV Vaka Bilgi Formu” hazırlanmıştır. Güncellenen dökümanlar da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğün web sayfasında düzenli olarak yayınlanmaktadır. İlgili sayfadaki güncelleme en son 25.02.2020 tarihlidir. İlgili rehber incelendiğinde vakaların giriş yolu olarak daha çok hava yolu taşımacılığı olduğu burada uçak ve havaalanlarında vaka yönetimi açıkça belirtilmektedir. Sağlık kurumlarındaki vaka yönetimide açıkça belirtilmektedir. Ancak sağlık kurumu olarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları kabul edilmekte ve ne yazık ki birinci basamak sağlık kurumları yok farzedilmektedir.

2019-nCoV Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberinde aile sağlığı merkezlerinde vaka yönetiminin nasıl yapılacağı ilgili kişinin izolasyonun nasıl yapılacağı ve temaslı belirlenmesinin ve takibinin nasıl yapılacağı, numune alımlarının yapılıp yapılmayacağı, sevk işlemi yapılana kadar aile sağlığı merkezinin faaliyetleri konusunda neler yapılacağı, sevk sonrası aile sağlığı merkezinin faaliyete geçmesi için ne gibi işlemler yapılacağı konusunda izahatlar bulunmamaktadır.

Sayın Bakanımızın gerek ifadeleri gerekse yurtdışından ülkemize dönen kişiler için gerekli durumlarda rapor alma amacı ile aile hekimliklerine yönlendirildiği de göz önüne alındığında uygulamamız gereken Vaka, Semptomlu Hasta, Temaslı takipleri aile sağlığı merkezleri açısından önem arz etmektedir.

Konunun aciliyetine binaen tarafımıza bilgi ve gerekli emirlerin verilmesini arz ederim.