NE ARAMIŞTINIZ ?

YENİ SAĞLIK BAKANIMIZDAN TALEPLERİMİZ

19 Kasım 2015

 

Ankara Aile Hekimliği Derneği –ANKAHED olarak; 1 Kasım seçimleri sonucunda oluşturulacak 64.hükümet de Sağlık Bakanı olacak bakanımızdan öncelikli taleplerimiz şunlardır.

1-Sağlıkta şiddet, son yıllarda artarak devam eden ve çözümlenmesi gereken ciddi bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik sözel ve fiziksel şiddeti önleyici düzenlemeler ve kanunlar bir an önce ivedilikle hayata geçirilmelidir. Uygulama amacını dışında kullanılan 184 danışma hattı adeta bir şikâyet hattına dönüşmüştür. Bu hat ya kaldırılmalı ya da yeniden düzenlenerek amacı dâhilinde kullanılması sağlanmalıdır. Özellikle 1. Basamak Sağlık kuruluşlarında olmayan ve 1. Basamak çalışanlarını her türlü şiddete açık hale getiren güvenlik tedbirleri almaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Konu ile alakalı uygulama olan Beyaz kod uygulaması pratiğindeki zorluklar azaltılarak daha efektif bir uygulama haline dönüştürülmelidir

2-Aile hekimliğinde zorunlu olarak uygulanan hafta sonu nöbet uygulaması kaldırılmalıdır. Şu ana kadar, yaklaşık 1 yıldır uygulanan zorunlu nöbetlerin ne vatandaşlara nede sağlık sistemimizde yaşanan sorunlara çözüm olmayacağı görülmüştür. Hafta sonu tutulan nöbetlerde, AHBS üzerinden hekim başına bakılan hasta ve hastanelerde acil başvuru oranlarında değişim olup olmadığı değerlendirilerek, nöbet uygulamasının yararı gözden geçirilmelidir. Ayrıca uygulama ile zaten kısıtlı olan sağlık bütçemizde gereksiz bir gider kalemi oluşmuştur. Maliyet etkin ve sürdürülebilir bir koruyucu hekimlik için bu kaynaklar ‘’koruyucu hekimlik uygulamaları kapsamın da’’ değerlendirilmelidir.

3- Aile Hekimliği mevzuatında bulunan ceza ve ihtar puanları cetvelinden, sadece sağlık personelleri üzerinden uygulanan negatif performans uygulamalarından ve de sınıflandırma adı altında zaten fiziki şartları uygun olmayan binalarda Aile Sağlığı Merkezlerinin kategorize edilmesi ve sanal ASM denilen uygun olmayan binalarda sağlık hizmeti verilmesi uygulamalarından vaz geçilmelidir.
Uygulamalar da kaliteyi artıracak sağlık hizmetlerinin verimli, sağlık hizmetine erişmeyi sağlayacak vatandaşımızın hak ettiği ortamlar da hizmete ulaşmayı sağlayacak tedbirler alınmalı. Pozitif performans uygulaması ile çalışanların moral ve motivasyonu artırılmalıdır.

4- Nitelikli, kolay ulaşılabilir ve etkin bir sağlık hizmeti için etkili, kademeli sevk zinciri uygulamasına bir an önce geçilmelidir. Çalışan sayısının artışına ve kayıtlı nüfusun düşmesine paralel olarak aile hekimliği uygulamasının olmazsa olmazı sevk zinciri etkin olarak uygulanmalıdır. Bu şekilde 2. Ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarına hastaların süzülerek ulaşması sağlanacağı için, hastanelerdeki yığılmalar ve gereksiz başvurular da önlenecektir.

5- Aile Hekimliği uygulamasının bir koruyucu ve önleyici sağlık uygulaması olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla da 1. Basamak çalışanlarına asli işleri olan bu hizmetleri yapabilmeleri için çalışma planlarında süre verilmelidir. 1. Basamak sağlık kuruluşlarında polikliniklerde muayene süreleri kısıtlanmalı koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin bir arada sürdürülebildiği bir yapıya büründürülmelidir. Artık tün Dünya da uygulanan randevusuz hasta kabulü uygulaması kaldırılmalıdır.

6- Aile hekimliği uygulaması bir ekip işidir. Aile Sağlığı Çalışanları (ASE) yanın da psikolog, fizyoterapist, diş hekimi, laborant bu ekibin bir parçasıdır. Bu parçaların ASM de bulunması yerinde kaliteli sağlık hizmetini sağlayacağı gibi hastaların 1. Basamağı kullanılabilirliğini artıracak, hastanelerde ki gereksiz yığılmaları önlenecek ve birçok sağlık problemi yerinde çözülecektir.

7- Sağlık okuryazarlığını artıracak, vatandaşlarımızın kendi sağlıklarıyla ilgili sorumluluklar almasını sağlayacak, sağlıkla ilgili önceliğin koruyucu hekimlik olduğunun öneminin vurgulanacağı uygulamaları bir an önce hayata geçirmek ve bu konularla ilgili kamu spotlarının, afiş ve broşürlerin hayata geçirilmesini sağlamak.

8- Hekimlerin emekliliğe yansımayan ödemeleri ilgili kanun bir an önce çıkartılarak bu adaletsizlik bir an önce sonlandırılmalıdır.

9-Daha önce söz verildiği üzere sağlık çalışanlarının yıpranma payları ile alakalı düzenleme TBMM ne getirilerek kanunlaşmasının sağlanması ve uygulamasına geçilmesi süreci hızlandırılmalıdır.

10-Sağlık hizmetlerinin işlerliğinin artırılması için, karar verici tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir danışma komitesi oluşturulması, tarafların birbirini daha rahat anlaması ve hizmetlere işlerlik kazandırılması için önem arz etmektedir.