NE ARAMIŞTINIZ ?

ADLİ VE DEFİN NÖBETLERİNE BİR İPTAL DAHA

19 Şubat 2016

 Danıştay ve Yerel Mahkeme
Aile Hekimlerine Verilen Hastane de Otopsi ve Ölü Muayenesi Görevlerini İptal Etti.

 

Danıştay 5. Dairesinin 2015/7834 nolu kararı ile aile hekimlerine 5258 sayılı Kanunda belirtilen görevler dışında görev verilmesini mümkün kılan bir kural bulunmadığından dolayı, aile hekimlerine dava konusu işlemde olduğu gibi hastanelere bırakılan yerinde olmayan ölüm muayenesi işlemleri ve otopsi işlemleri için görev verilemeyeceği, bu görevin  hastaneler tarafından verilmesi gerektiği, bu yüzden davalı derneğin idareye yaptığı başvurunun red edilmesi işleminde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında hukuki isabetlik görülmediğine karar verilmişti.

Danıştayın bu kararından sonra Rize İdare Mahkemesi, " 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun da dava konusu işlemin kurulduğu tarihte farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine Kanunda çerçevesi çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevler dışında başka görevlerin verilmesini olanaklı kılan bir hükme yer verilmemiştir. Bu sebeple dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." diye karar vererek, Rize Halk Sağlığı Müdürlüğünün aile hekimleri için hazırlamış olduğu hastanelerde otopsi ve ölü muayenesi nöbet listelerinin iptaline karar verdi.