NE ARAMIŞTINIZ ?

YENİ MEZUN MESLEKTAŞLARIMIZ ATANIYOR..

4 Ağustos 2016

 70. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ  
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilen listede ismi bulananlar için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.  
a) Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecektir.  
b) Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler internet adresinde ilan edilecektir.  
c) Tebligat yerine geçecek ilan internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacaktır.  
ç) Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.   
A-GENEL ESASLAR:  
1- DHY atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.  
2- Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY’ lilerin atanma şartlarına haiz olmadıkları sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.  
3- DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar.  
4- DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.  
5- DHY’ yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına başvurabilirler.  
6- DHY süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.  
7- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.   
8- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını;                                                                                                                                                                                  a) Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar; çalıştıkları kurum amirine veya notere, diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. 
b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr ) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini, onaylatılan tercih formlarıyla birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.  
9- Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.  
10- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Adaylar evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.  
11- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**) 


http://www.yhgm.saglik.gov.tr/dosya/1-106179/h/70-donem-dhy-ilan-metni.pdf