NE ARAMIŞTINIZ ?

Aile hekimliği Uygulamasında Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2018

15 Ağustos 2018

Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED) olarak, bugün ülkemizde tüm Dünya da örnek gösterilen bir Aile Hekimliği uygulamasını hedeflemiş bulunmaktayız. Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerinin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Aile Hekimlerinin, çalışma saatlerinin uluslararası standartlara ulaştırmak, özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır. Aile Hekimliği uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge vb. düzenleyici işlemleri izlemek, hazırlanmasında katkıda bulunmak, aksayan yönlerin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, raporlar sunmak ve gerektiği koşullarda hukuki itirazlarda bulunmak derneğimizin başlıca amaçları arasında yer almaktadır. 

 

Aile Hekimliği; Dünyanın çok çeşitli ülkelerinde farklı ülke modelleri ile uygulanmaktadır. Her ülke kendi sosyokültürel ve sosyoekonomik koşulları gereği kendi felsefesini kendi yaratarak uygulamaya koymuştur. Ancak tüm modeller farklılıklar içerse de hepsinde temel evrensel kural olarak ‘’aile hekimliği ve koruyucu hekimlik ilkelerinden ‘’ taviz verilmemiştir. Bu uygulamaların iyi örneklerinde aile hekimlerinin en önemli işlevi, iyi çalışmakta olan bir birinci basamak sağlık hizmeti bileşeni olarak sadece Aile Hekimliği Tıp Disiplini çerçevesinde üzerine düşen koruyucu hekimlik görevlerini gerçekleştirmeleridir. İşte bizim ülke modelin de şu ana kadar Aile Hekimliği dışında yapmaya zorlandığımız hizmetler hem iş yükümüzü arttırmakta hem de Aile Hekimliğini ve koruyucu sağlık hizmetlerini doğru bir şekilde yapmamızı engellemektedir.

En önemli sorun ise Aile Hekimliği Kanunun da olmayan görevlerin, yönetmelikler ve yönergeler ve resmi yazılarla ilgili ilgisiz tüm kesimlerce aile hekimlerine görev olarak verilmesidir. Bu yönetmelikler ve görev tanımları ile adeta kapatılan sağlık ocaklarınca yürütülmekte olan neredeyse tüm birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimlerine görev olarak verilmiştir.

ANKAHED olarak; Ön gördüğümüz planlar, projeler ve programlarımız da yer alan politika ve hedeflere ulaşmak için bir an önce Aile Hekimliği Kanunu’nun yeniden yazılması gerekmektedir. İdari ve hukuki düzenlemelerin bir an önce yapılmasını sağlanarak Aile Hekimliği Uygulanması ve geliştirilmesi elzemdir. Ödeme ve sözleşme yönetmeliği bir an önce yeni hak kayıplarına yol açmadan ve gelecek gerçek pozitif performans ile hekimler özendirilerek uzlaşı ile yayınlanmalıdır.

Ve biz aile hekimliği çalışanı hekimler olarak biliyoruz ki sahanın gerçeklerinden kopuk, saha da karşılığı olmayan ve saha tarafından desteklenmeyen düzenlemeler ile çözümler üretmek çoğunlukla mümkün olmuyor. Bu nedenle bizler bu düzenlemelerin aşamalarında söz sahibi olmak istiyoruz.  Birinci basamak gibi engin bir veri havuzuna sahip alanda araştırma, geliştirmeye önem vermek bunun yanında bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi ve doğru kullana bilirliğini sağlamak hedefindeyiz.  Dernek üye sayısını artırılarak bu çatı altında klinik kaliteyi sağlayacak çalışmalara hız vermek ve aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuru sayılarını artırmak düşüncesindeyiz. Var olan sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalara devam etmek ve bunun için meslektaşlarımızın desteklenmesini, iç işleyişle ilgili düzenlemelerin yapılmasının sağlamak amacındayız.

Bu hedef ve amaçları gerçekleştirmek için; Kaynakların en uygun ve en verimli şekilde gerçekleştirilmesine dikkat etmeyi prensip haline getirerek hakkımızda çıkarılan kanun, yönetmelik, yönergeler de söz sahibi olmayı amaçlamaktayız.  Hazırladığımız bu raporda öncelikli olarak saha pratiğimizde en çok tartışılan konular ve geneli ilgilendiren genel sorunları ele almıştır. Diğer alanlarda karşılaşılan özellikli sorunlar daha sonra ikincisi yayınlanacak raporda ele alınacaktır. Hazırlanan raporun öncelikli olarak sağlık camiası çalışanlarına ve profesyonellerine yararlı olmasını diliyoruz. 

 

ANKAHED YÖNETİM KURULU

 Word Formatını indirmek için tıklayınız...

Pdf Formatını indirmek İçin tıklayınız...