NE ARAMIŞTINIZ ?

DÜNYA DİYABET GÜNÜ VE BEKLENTİLER

14 Kasım 2019

Birinci Basamak sağlık çalışanları yani Aile Hekimleri olarak geçtiğimiz 10 yılda Ana-çocuk sağlığı hizmetlerinde, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisi noktasında ve bağışıklama hizmetlerinde ciddi başarılar elde ettik. Ancak artık yeni başarı öykülerine ihtiyacımız var.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar yani kronik hastalıklar ve bunların en başın da diyabet, hem hastalığın doğal seyri, hem hastalığın psikolojik etkileri hem de hastayı ve tüm aile fertlerini etkileyen önemli bir hastalıktır. Ve son yıllar da ülkelerin sağlık bütçelerinin çoğu kronik hastalıkların yönetilmesine, tedavisine ve bu hastalıkların ortaya çıkardığı komplikasyonlarının tedavisine harcanmaktadır.

Birinci basamak aile hekimleri her ne kadar düşük prevelans hekimleri olsa da, kronik hastalarla doğal olarak da diyabet hastaları ile en çok karşı karşıya gelen sağlık görevlileridir. Bu anlam da toplum tabanlı taramasının yapılarak var olan vakaların tespit edilmesi, Diyabet hastalarının yakın takibi, Aile Hekimlerinin aktif olduğu bir modelde, toplum sağlığına ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır.

Demografik değişimler ve bunların sonuçları neticesi ‘’hastalık yükünün dağılımı’’ değişmeye başlamıştır. Artık kronik hastalıklar ve bu bağlamda diyabet, obezite ve kardiyovasküler ile hipertansiyon gibi hastalıklar ön plana çıkma eylemindedir.
Yani bu değişim sonucu; Nüfusun sağlık ihtiyaçları, hasta beklentileri ve sağlık sistemi dinamikleri hızla değişiyor. Bu değişimin neticesin de bu hastalıkların kontrolü ve takibi her geçen gün daha da büyük önem kazanıyor.

Diyabet ile mücadele de en önemli beklentimiz, koruyucu sağlık hizmetlerine ve koruyucu bakıma verilen önemin dolayısıyla koruyucu sağlık hizmeti olan birinci basamak aile hekimliğine verilen önemin artmasıdır. Etkili koruyucu hizmetler, yaşam kalitesini artırmak, hastane de geçen gün sayısını azaltmak, hastalık yükünü ve kronik hastalıklardan kaynaklanan yüksek sağlık harcamalarını azaltmak ve komplikasyonlardan korunmak için en etkili ve iyi çözümdür.

Sağlık sistemleri tedavi maliyetlerinin ve hastane de geçirilen gün sayısının artmasıyla birlikte giderek sürdürülemez hale gelmekte olup, maliyetlerin büyük kısmı;
 
--Kronik hastalıkların tedavisi ve komplikasyonlarının tedavisi 
--Birinci basamak seviyesindeki rahatsızlıklar için ikinci basamak hizmetlerin verimsiz ve gereksiz kullanımından kaynaklanmaktadır.


Kronik hastalıklar başta kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet olmak üzere, ölüm sebepleri arasında en yüksek paya sahiptir ve bu payın gelecekte de büyük ölçüde artması beklenmektedir. Diyabet hastalarının sayısının ve diyabet tedavisiyle alakalı harcamalarının, önümüzdeki süreç de sağlık harcamalarının ortalamasının büyük ölçüde üzerinde bir hızla artış göstermesi beklenmektedir.

Kronik rahatsızlıklar genellikle önlenebilir olarak sınıflandırılmaktadır, ancak gelişmiş sağlık sistemlerinin dahi bu hastalıkları önleme konusunda önemli mesafe kat etmesi gerekmektedir.

Bu Nokta da;

Birinci basamak doktorları yani aile hekimleri; Sağlıkla ilk irtibat noktası işlevi gören ve diyabet hastalarının sistem içinde yönlendirilmesine yardımcı olan güvenilir ve uzun vadeli sağlık ortaklarıdır. Toplumun sağlığının yakından takibini yapmak ve diyabeti önlemek için sık ve kolay erişim sağlanan ortaklardır.

Proaktif ve kişiye özel şekilde diyabet hastalarını doğru zamanda, uygun kaynaklara yönlendirerek sistemin yetkinliklerinden etkin şekilde yararlanılmasını sağlarlar. Diyabet hastalarının en kolay ulaştıkları ve danıştıkları sağlık savunucuları olarak en yakınındaki sağlık avukatlarıdır.