"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Aile Hekimliği Yıllık İzin Hakkı

Aile Hekiminin Yıllık İzin Hakkı

 

Aile Hekimliği Kanunu ‘Personelin statüsü ve malî haklar’ başlıklı 4. Madde  (Ek fıkra:15/11/2018-7151/26 md.) ‘e göre: Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri, yıl içinde çalışılan süre ile orantılı olmak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere otuz gündür.”

Ayrıca Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde de aile hekimlerinin izin hakkı düzenlenmiştir :

İzinler Madde 13- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri, bir mali yılda otuz gündür. Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına, mali yıl sonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Bir sözleşme döneminde birinci mali yılda kullanılmayan yıllık izinler ikinci mali yıla aktarılabilir, ancak bir sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan yıllık izinler sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz...

Örnek: 1 ocak tarihinde göreve başlayan aile hekiminin o mali yıl için yıllık izin hakkı 30 gündür.

15 temmuz tarihinde göreve başlayan aile hekiminin o mali yıl için izin hakkı hesaplaması : 15 temmuz, 2022 yılının 196. günüdür. Geriye çalışılacak 169 gün kaldığı için 169/365 oranından 13.8 yuvarlanmış haliyle izin hakkı 14 gündür.

25 kasım tarihinde göreve başlayan aile hekiminin o mali yıl için izin hakkı hesaplaması: 25 Kasım, 2022 yılının 329. günüdür. Geriye çalışılacak 36 gün kaldığı için 36/365 oranından 2.9 yuvarlanmış haliyle izin hakkı 3 gündür.

Maddelerin incelenmesinden izin hakkının matematiksel bir oran ile hesaplanması gerektiğine ulaşılmaktadır. Maddelerin devamında idari izin, yasal izin, hastalık izni, rotasyon eğitim izni gibi yıllık izin hakkından bağımsız diğer izin hakları hakkında bilgi verilmektedir.

Mevzuata göre izin hakkımızı nasıl kullanacağımıza dair bir kısıtlama yer almamaktadır. Bu nedenle aile hekimi başlangıç gününe göre o mali yıl için hak ettiği toplam iznini bir bütün halinde kullanabileceği gibi, dilediği günler için bölerek de kullanabilecektir.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Madde 13’ün devamında (5) Aile hekimi ile aile sağlığı çalışanına izin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir. Müdürlük bu yetkisini sınırları belirli olmak üzere ilçe sağlık idare amirlerine devredebilir. İzinlere ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

Burada da belirtildiği üzere idarenin bu konuda yetkisi sınırlıdır. İlçe sağlık amirleri veya müdürlükçe, Anayasa tarafından da izin hakkı olarak desteklenen ve aile hekimleri için Yasal bir düzenlemeye tabi olan yıllık izin hakkı kısıtlanamaz. Böyle bir kısıtlama mevcudiyetinde aile hekimi yasal haklarını kullanmak konusunda serbesttir.