"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

İŞ BIRAKMALAR İLE İLGİLİ

İŞ BIRAKMALAR İLE İLGİLİ

 

1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile yaşadığımız özlük haklarındaki kayıplara, elimizden alınan kazanılmış haklarımıza, mevcut şartlar altında yapılması imkansız hastalık takip ve taramalarına dair kamuoyunun bilgilendirilmesi ve desteğinin sağlanması amacıyla 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde birer günlük iş bırakma kararı ülke genelinde çatı örgütümüz AHEF ve sendikalarca, ilimizde de derneğimiz tarafından alınmıştır.

 

Bu konuda gerek SABİM ve CİMER şikayetleri üzerinden gerekse Yönetmelik’te mevcut ihtar puanları üzerinden incelemeler/soruşturmalar başlatılmıştır. Öncelikle uluslararası sözleşmeler ve Anayasamızca korunan temel haklarımız olan örgütlenme, sendikal faaliyete katılma, meslek onurunu koruma amaçlarıyla yaptığımız iş bırakmamızın haklı bir hukuki neden olduğunu ve bu nedenle ceza alınamayacağını tekrar belirtmek isteriz.

 

Bu konuda elbette genel bir itiraz dilekçesi oluşturmuş olmakla birlikte öncelikle usule yönelik uyarıda bulunma ihtiyacı hasıl olmuştur, lütfen ilgili olduğunuz başlığa göre hukuki gerekçelerimizi inceleyip cevaplarınızı bu minvalde oluşturunuz:

 

1. Soruşturmaların birim bazlı yürütülmesi gerekirken bazı aile sağlığı merkezlerine aile sağlığı merkezi veya yönetici hekim adına tebliğ yapıldığı gözlenmiştir. Eğer ki sizin durumunuz bu şekilde ise;

 

Aile sağlığı merkezleri, bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı çalışanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarıdır. Birbirinden bağımsız aile sağlığı birimlerinin gider ortağı olarak bir arada bulunduğu kamu hizmeti sunan yerlerdir. Tek bir birim dahi yeterli sağlık hizmeti sunabilmektedir. Bu durum bağımsız birimler olarak hizmet sunduğumuzun en büyük göstergelerindendir. Aile sağlığı merkezleri 5258 Sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı içinde yer almamaktadır. Aile hekimliği sistemi 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan hastane sistemlerinden farklıdır, kendine özgü bir yapısı bulunmaktadır. Sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için aynı merkez içerisinde yer alan birimler belirli konularda ortak hareket edebilmektedir. Ancak ortak hareket etme zorunlulukları bulunmamaktadır. İç işleyişimizde herhangi bir hiyerarşi mevcut değildir. Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimleri arasında alt üst ilişkisi bulunmamaktadır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Madde 26’da Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planı oluşturarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürlüğe bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu haller dışında yılda bir kez yapılır. Yönetim tarafından alınan kararlar karar defterine işlenir. Yönetici, aile sağlığı merkezinin işletilmesinden birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ve toplum sağlığı merkezi ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir. Yöneticinin diğer aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları üzerinde herhangi bir idari görev ve sorumluluğu bulunmaz.denilerek yönetici hekimin görevleri açıklanmıştır. Madde içeriğinden de anlaşıldığı üzere yönetici hekimliğin idari bir görev olmadığı açıktır. Birden fazla birimi olan aile sağlığı merkezlerinde hiyerarşi varmışçasına yönetici hekimin idari bir görevde kabul edilmesi ve resmi yazıların bu şekilde düzenlenmesi hukuken geçersizdir.

İdare tarafından sizlere iletilen bir resmi belgenin içeriğini incelemeden önce şekli yapısını incelemekte fayda bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz husus ile ilgili;

Idare tarafından sizlere “...Aile Sağlığı Merkezi’ne, Sorumlu Hekime, Yönetici Hekime, Aile Sağlığı Merkezi Yönetimi’ne” gibi yöneltilen yazılar,  muhatap yönünden sakattır. Yazının bizzat ismen size veya biriminize gelmesi bir gerekliliktir. Aksi durumda yazı geçerliliğini yitirecektir. Ayrıca tebligat gönderim usullerine göre yazının resmi bir birim veya yetkili bir görevli tarafından iletilmesi gerekmektedir. Aile sağlığı merkezi içerisinde bir birime gelen yazıyı, aile hekimi olarak bizlerin diğer birimlere iletme yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle size bizzat tebliğ edilmeyen dilekçe geçerli değildir. Yalnız bizzat tebliği alan hekim bu konuya yönelik cevap verebilecektir.

 

1. Dilekçe örneği

 

2. Sizlere bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verilmiş ve fakat bu konu ile ilgili etkin bir savunma yapabilmeniz için gerekli olan incelemeci/soruşturmacı görevlendirme belgesi, söz konusu soruşturma nedeni ile ilgili şikayet/tutanak belgeleri gibi evrak/belge ve bilgiler paylaşılmamış ise:

 

Daha önce İş bırakma ile ilgili gelen Sabim/Cimer şikayetleri için düzenlediğimiz yazıda daha detaylı anlattığımız üzere ( https://www.ankahed.org.tr/tr/haber-detay/toplu-cimer-sabim-sorusturmalari-ile-ilgili ); Anayasal bir hakkımız olan adil yargılanma hakkı, idare tarafından sizlerden savunma talep edilen, ifade vermeniz istenen her türlü idari süreçte de geçerlidir. Bu nedenle sizlerle ilgili bir soruşturma başlatılmış ve bir incelemeci/soruşturmacı atanmış ise belirli bilgileri bilmeniz etkin bir savunma verebilmeniz için gereklidir. İdare sizlerden bir savunma talep ediyorsa öncelikle sizlere incelemeye konu durumu tüm detaylarıyla bildirmelidir. Yeni Yönetmelik 14. Maddesinde  “Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, asgari altı ayda bir, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülki idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tabidir. İlgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık halinde müdürlükçe/Bakanlıkça incelemeci veya soruşturmacı görevlendirilir.” denilerek yapılacak denetimlerle ilgili görevliler belirlenmiştir. Eğer ki şikayetler, iddialar, tutanaklar veya denetimler üzerinden bir inceleme başlatılmış ise, söz konusu durum ile ilgili Yönetmelik maddesi doğrultusunda tutanak örnekleri, bir denetim yapılmış ise denetime ait evraklar, denetleyenlerin görevlendirme yazıları talep edilmelidir. İdari amirlerin dışında denetim yapmaya yetkili personelin ve aynı şekilde incelemeci/soruşturmacının muhakkak bir görevlendirme yazısı bulunmalıdır. Ayrıca söz konusu denetimlerin yerinde yapılması gerekmektedir. Aile sağlığı birimine gelmeksizin telefon aracılığı ile bilgi alınarak denetim yapılamaz, tutanak tutulamaz.  Aksi taktirde yapılan işlemler usul yönünden sakat olacaktır. Yapılan işlemler hukuken geçerliliğini yitirecektir. Eğer mevzuahis durum bir şikayet ise şikayetin kim tarafından, ne zaman yapıldığı ve şikayet konusunun içeriği sizlerle paylaşılmalıdır. Ayrıca konu ile ilgili her nevi belge ve bilgi de yine aynı şekilde talep edilmelidir. Mevcut tüm bilgiler toplandıktan sonra etkin bir savunma yapılabilecektir.

 

2.Dilekçe örneği

 

3. Eğer ki söz konusu inceleme/soruşturma ile ilgili sizlere tüm bilgilerin yeterli düzeyde paylaşıldığına inanıyor ve denetimlerin olması gerektiği şekilde yapıldığını düşünüyorsanız; dernek olarak yaptığımız iş bırakma eylemi ile ilgili hukuki dayanaklarımızı içeren savunma dilekçesini kullanabilirsiniz. Dilekçenize Ahef ve sendika kararlarını eklemeyi unutmayınız.

 

İdare sizlere “İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) nedeniyle 12 ihtar puan” üzerinden inceleme/soruşturma başlatacaktır. Her gün kendi içinde ayrı değerlendirilmelidir. Her gün için ayrı denetleme yapılmış olmalıdır ve her gün için ayrı bir soruşturma başlatılması gerekmektedir. Bu noktada Yeni Yönetmelik ihtar puanları ile ilgili 11. maddeyi hatırlamakta fayda var. “Bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)’nde yer alan fiilleri işlediği tespit edilen sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına; a) Müdürlüğün halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanınca, b) Tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça, yazılı ihtar yapılır. (2) Sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanına, ihtarın tebliğinden itibaren savunma yapması için yedi gün süre verilir. Yapılan savunmalar uygun görülmediği takdirde veya süresi içinde savunma yapılmaması durumunda ihtar puanı verilir. Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanır…” denmektedir. Bu nedenle her iki iş bırakma gününe katılan üyelerimiz adına 16 Ağustos 2021 için 12 ihtar puanı, 27 Ağustos içinse 24 ihtar puanı yönünde ayrı ayrı disiplin cezası verilmeye çalışılacağı öngörülmektedir. Dilekçelerinizi ilgili gün ve ihtar puanı üzerinden düzenleyebilirsiniz.

 

3.Dilekçe örneği

 

AHEF İŞ BIRAKMA KARARI 16 VE 27 AĞUSTOS

BDS İŞ BIRAKMA KARARI - 16 AĞUSTOS

BDS İŞ BIRAKMA KARARI -  27 AĞUSTOS

AHESEN İŞ BIRAKMA KARARI-16 AĞUSTOS

AHESEN İŞ BIRAKMA KARARI-27 AĞUSTOS

GENEL SAĞLIK İŞ İŞ BIRAKMA KARARI - 16 AĞUSTOS

GENEL SAĞLIK İŞ İŞ BIRAKMA KARARI - 27 AĞUSTOS