"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Komisyonlar Yönergesi

ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ
KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Ankara Aile Hekimliği Derneği komisyonlarının kuruluşunu, çalışma esaslarını, işleyiş, ilke ve yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge Ankara Aile Hekimliği Derneği komisyonlarının; işleyişi, çalışma ilke ve yöntemleri, Ankara Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu ile ilişkilerinin biçim ve yöntemleri, komisyon yürütme kurulunun oluşması, toplanma ve kararların alınma biçimi, komisyon çalışma alanlarının belirlenmesi ve komisyonlar arası eşgüdümün sağlanması konularını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, Ankara Aile Hekimliği Derneği tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Dernek: Ankara Aile Hekimliği Derneğini,
b) Yönetim Kurulu: Ankara Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulunu,
c) Yürütme Kurulu: Ankara Aile Hekimliği Derneği komisyonlarının Yürütme Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Temel İlkeleri ve Amaçları

MADDE 5- Aile hekimliği uygulamasında ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar yaparak, bu çalışmaları yönetim kurulu ile paylaşmak, aile hekimleri arasındaki dayanışmayı sağlamak, geliştirmek ve aile hekimliği uygulamasında yaşanan sorunlara çözüm üretmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Kuruluşu, Üyelik İşlemleri ve İşleyişi

MADDE 6- Komisyon; Yönetim Kurulunun göreve başlamasından sonra, Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda belirlenen çalışma alanlarında komisyonların kurulacağı ilan edilir. Bu komisyonlara katılma isteklerinin bildirilmesi için verilecek süre ilanda belirtilir. Yönetim Kurulunun, profesyonel uzman görüşlerine ihtiyaç duyulan ve/veya re’sen görevlendireceği kişiler için süre sınırlaması uygulanmaz. Komisyonlarda çalışma talebinde bulunanlar sadece bir komisyon için başvuruda bulunabilirler.

MADDE 7- Komisyonlarda çalışma talebinde bulunanların dernek üyesi olması zorunludur. Yönetim Kurulunca profesyonel uzman görüşlerine ihtiyaç duyulan ve/veya re’sen görevlendirilen kişiler için bu koşul aranmaz. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sürenin bitiminde, komisyonlara yapılan üye başvuruları değerlendirilerek, komisyonlar oluşturulur.

MADDE 8- Her komisyonda Yönetim Kurulundan en az bir üye bulunur. Komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Komisyon Yürütme Kurulu başkanı olup komisyon işlerinden sorumludur. Komisyon Yürütme Kurulu, Başkan ile Başkan tarafından belirlenen; Başkan Yardımcısı, Komisyon Sekreteri ve ihtiyaç hissedilmesi durumunda yeterli sayıda üyeden oluşur.

Üyelerinin özlük haklarıyla ilgili alanlarda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelikçalışmalar yapmak,

Meslek ve üyelerini ilgilendiren alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş amaçları doğrultusunda, üyelerinin idare ve yönetmelikler ile ilgili doğrudan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, üyelerini her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder ve ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda yönetim kurulu kararı ile taraf olur.

MADDE 9- Komisyonların görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresinin bitimi ile sonlanır. Komisyonları kurmaya ya da feshetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 10- Komisyonlar kurulduktan sonra, komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine, Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında ilk toplantısını yapar. İlk toplantı çağrısına en az 3 (üç) kişinin katılımı, komisyonun oluşumu ve çalışmaya başlaması için yeterli kabul edilir. İlk toplantıda bu sayı sağlanamadığı takdirde 7 (yedi) gün sonrası için çağrı tekrarlanır. İkinci toplantıda da en az 3 (üç) kişinin katılımı sağlanamadığı takdirde komisyon kurulmamış sayılır.

MADDE 11- Komisyon toplantılarına katılanlar komisyon çalışma düzeni ve kurallarına uymak zorundadırlar. Üyeler komisyondan kendi istekleri ile ayrılabilir, ayrıca Komisyon Yürütme Kurulunun teklifi ve 2/3 komisyon üye sayısının kabulü ile üyeliklerinin sonlandırılması teklifi, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulunun bir üyenin komisyon üyeliğini sonlandırma yetkisi her zaman mevcuttur. Komisyona yeni üye kaydı Komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile olur.

MADDE 12- Komisyon üyelerinin mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) kez veya mazeretli olarak bir yılda 4 (dört) kez yapılan toplantılara katılmaması halinde komisyon üyelikleri düşürülür. Mazeretler komisyon yürütme kurulu tarafından değerlendirilir.

MADDE 13- Komisyon toplantıları yılda en az 4 kez yapılır. Bu toplantılar üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Bu bildirim elektronik ortamda ve internet üzerinden de yapılabilir. Olağandışı durumlarda ek toplantı günleri belirlenir. Bu toplantılar tutanak ile kayıt altına alınır ve karar defterine yazılır.

MADDE 14- Komisyon toplantıları elektronik ortamda ve internet üzerinden de yapabilir. Bu şekilde yapılan toplantılarda alınan kararlar, ilk fiili toplantıda kişilerin görüşleri ve verdikleri oyu da belirtmek suretiyle karar defterine işler.

MADDE 15- Her bir Komisyon, Yönetim Kurulu ve kurulmuş diğer komisyonlar ile işbirliği içinde çalışır. Komisyonların toplantı tutanaklarının bir nüshası komisyon başkanı tarafından Yönetim Kuruluna iletilir.

MADDE 16- Komisyonların teklifi ve Dernek Yönetim Kurulunun uygun görerek karar alması durumunda bazı özel konularda belirli süreli komisyon alt çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması için konu üzerine çalışacak en az 3 üyenin olması yeterlidir. Çalışma grupları, belirlenen sürede çalışmalarını tamamlayarak hazırladıkları raporu önce komisyona sunar, bu rapor komisyonda onaylandıktan sonra, komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi aracılığı ile Dernek Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

MADDE 17- Komisyon sekreteri bütün kullanılan belgeleri (raporlar, derlemeler, sözleşme ve makaleler) çıktı alarak onaylar ve saklar. Komisyon üyeleri komisyon çalışmaları ile ilgili bilgi ve belgeleri diğer kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Bu durumun tespiti durumunda komisyon üyelikleri sonlandırılır.

MADDE 18- Komisyon toplantılarına komisyon üyeleri haricinde katılacak kişiler (dernek üyesi aile hekimleri, diğer aile hekimleri, hukukçular, maliyeciler, bilirkişiler, ilgili uzmanlar vb.) gündemin gereklerine göre komisyon tarafından tespit edilerek Yönetim Kuruluna sunulur, Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda yazı, telefon çağrısı ya da elektronik posta gibi yollarla şahsen davet edilirler.

MADDE 19- Komisyon yürütme kurulu, komisyon çalışmalarına ilişkin raporları Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulunun onayı sonrası bu raporlar yayınlanır. Komisyon kararları ile ilgili onay ve yürütme yetkisi Yönetim Kurulundadır. Komisyon başkanı, komisyon çalışmalarına ilişkin altı ayda bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna verir. Ayrıca bu altı aylık raporlar diğer komisyonlara da iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler, Yürürlük

MADDE 20- Komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, gerekli ve özel durumlarda komisyon çalışmaları ve toplantılar için Yönetim Kurulundan bütçe talep eder. Yönetim Kurulu imkânlar ölçüsünde talep edilen bu bütçeyi tahsis edebilir.

MADDE 21- Yapılan çalışmaların yayınlanması ve yayından doğan haklarDerneğe aittir. Yönetim Kurulu izni ve onayı olmadan komisyonca yürütülen çalışmalar tamamen veya kısmen yayınlanamaz; derlemeler, raporlar ve veriler izinsiz kullanılamaz. Aksi davranan üyeler soruşturmaya gerek olmaksızın komisyon üyeliğinden çıkarılır ve bu kişilerle ilgili tüm kanuni haklar Yönetim Kurulunca kullanılabilir.

MADDE 22- Bu Yönergede yer almayan durumlarda, Dernek tüzüğü, dernekler mevzuatı ve Medeni Kanun geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 23- Bu Yönerge, bu madde dahil 23(yirmi üç) maddeden ibaret olup, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlük kazanır.