"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

MERAK EDİLENLER

Kimler Aile Hekimi Olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleğini icra etmeye yetkili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları” belirleyen 48. Maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki özellikleri taşıyan ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Aile Hekimi Uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip/ tabipler aile hekimi olabilirler.

 

Aile Hekimliği uygulamasına geçişte aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sayılarının ve çalışma bölgelerinin tespiti nasıl yapılmaktadır?

Aile hekimliği uygulanan ve uygulanacak olan illerde ortalama 3500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimi çalışma bölgeleri tespit edilir. Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi şartlar ile kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak belirlenir. İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartları farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı değişiklik gösterebilir.

 

Sözleşme imzalayan personel eski kadrolarını ve iş güvencelerini kaybedecek mi?

Aile hekimliği uygulamasında sözleşme imzalayan personel eski kurumlarından ücretsiz izinli sayılır ve kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Sözleşmeleri herhangi bir nedenle fesih olduğundaeski kurumlarına geri dönerler. Dolayısıyla iş güvenceleri devam etmektedir.

 

Bir aile hekimine kayıtlı kişi sayısının 1000 kişinin altına düşmesi halinde aile hekiminin durumu ne olacak?

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız olarak iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) 1000 kişinin altına düşmesi durumunda aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmeleri, ilgili vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirilir. Sözleşmesi fesih edilen aile hekiminin yerine bir başka hekim görevlendirilebilir. Sözleşmesi fesih olan hekim eski kadrosuna iade edilir.

 

Sözleşme imzalamış aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları atama talebinde bulunabilir mi?

25.05.2010 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği; memur olarak görev yaparken aile hekimliği sözleşmesi imzalayanların memuriyete tekrar dönmeden tayin talebinde bulunabilmesine imkân tanımaktadır.

 

Emekli hekimler aile hekimliğine başvurabilir mi?

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmuş hekimler kamu görevlisi olmayan tabip yerleştirmeleri usulüne göre müracaat edebilirler.

 

Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki acil sağlık hizmeti nasıl yürütülecektir?

Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki acil sağlık hizmeti mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya gerektiğinde aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür.

 

Aile hekimliği uygulamasında çalışan personele aile yardımı ödemesi yapılacak mıdır?

“Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, aile hekimliği uygulamasında çalışan personele yapılacak ödemeleri belirlemiş olup o yönetmelikte tanımlananlar dışında bir ödeme yapılamaz.

 

Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden bir aile hekimi olabilir mi?

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 5 – (Ek: 21.6.2005 – 5371/1 md.) 2inci fıkrasında;Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilirler veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilirler. Bu personelin aile hekimliğinde geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde bu uygulamadan kaynaklanan nedenlerle birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan Devlet hizmeti yükümlüsü personelin il içinde görev yeri değiştirilebilir.” denilmektedir. Dolayısıyla Devlet hizmeti yükümlüsü bir hekim de aile hekimi olabilmekte ve  aile hekimi olarak çalıştığı  süre Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinden sayılmaktadır.

 

Aile hekimliği uygulamalarında denetimler nasıl yapılmaktadır?

Aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir

 

4/B sözleşmeli personel ile 4924 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan personel aile sağlığı elemanı olabilir mi?

Evet olabilir. 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine ve 4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelden aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyenlerin pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içindeki bir aile sağlığı merkezinde sözleşme imzalamak suretiyle çalışmaları mümkündür.